środa, 14 maja 2008

Doskonalenie zawodowe

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości.

W dniu 12 maja 2008 r. w Dzienniku Ustaw Nr 80 pod pozycją 475 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości.

Treść Dziennika Ustaw Nr 80

Niniejsze rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, zawartego w art. 197 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.).

Problematyka uregulowana w rozporządzeniu została wyodrębniona z dotychczasowego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 35, poz. 314).

Przedmiotowe rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 35, poz. 314).

Zaproponowane zmiany stanowią uszczegółowienie i usystematyzowanie dotychczas obowiązujących przepisów oraz wynikają z doświadczeń w stosowaniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury. W szczególności treść rozporządzenia wprowadza regulacje dotyczące procedury weryfikacji spełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego oraz wzorów dokumentów potwierdzających spełnienie powyższego obowiązku, których brak jest w obecnych regulacjach. Odnosząc się do poszczególnych elementów rozporządzenia, należy wskazać, co następuje:

• W rozdziale 2 uregulowano sposób spełnienia obowiązku stałego doskonalenia zawodowego. Przewidziano trzy rodzaje zajęć edukacyjnych, w których uczestnictwo zaliczane jest na poczet spełnienia obowiązku stałego doskonalenia zawodowego, są to: seminarium, szkolenie i kurs specjalistyczny. Dodatkowo wskazano, że organizatorem seminariów, szkoleń oraz kursów specjalistycznych może być w szczególności organizacja zawodowa.
• W rozdziale 3 uregulowano sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu kształcenia oraz rodzaje dokumentów potwierdzających spełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego. Przewidziano także wzór zaświadczenia o ukończeniu seminarium, kursu specjalistycznego lub szkolenia, który stanowi załącznik do rozporządzenia.
• W rozdziale 4 uregulowane zostały kryteria oceny spełnienia obowiązku stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Przewidziano okres rozliczeniowy, obejmujący 1 rok kalendarzowy. Przyjęto, że za spełnienie obowiązku doskonalenia kwalifikacji zawodowych uznane zostanie uczestnictwo w co najmniej 24 godzinach zajęć edukacyjnych.
• Rozdział 5 zawiera przepisy przejściowe i końcowe. W § 9 zaproponowano, aby w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia ocena spełnienia obowiązku stałego doskonalenia zawodowego zakończonego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia następowała na podstawie przepisów rozdziału 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości.

Rozporządzenie wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Brak komentarzy: