sobota, 10 maja 2008

Kongres Architektury Polskiej

Kongres Architektury Polskiej odbędzie się w dniach 23 – 24 maja 2008 roku pod hasłem przewodnim „Architektura przekazu - Przekaz architektury” na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Wzorem turyńskiego Kongresu UIA organizatorzy rozwinęli temat przewodni w trzy panele dyskusyjne, do których tezy ułożyli paneliści:

I. Talent, twórca, kultura, dziedzictwo

1. architekt. twórca? rzemieślnik? przedsiębiorca?
2. architektura. wkład w kulturę czy pomnażanie PKB?
3. granice ingerencji. przystosowanie budynków do nowych potrzeb a integralność artystyczna.

Paneliści:
prof. Jerzy Gurawski
Robert Konieczny
Jarosław Trybuś

II. Demokracja i tolerancja w planowaniu przestrzennym

1. Demokracja – to równoprawne uczestnictwo obywateli (społeczeństwa) w sprawowaniu władzy, to prawa ale i obowiązki, to m.in. współuczestnictwo w gospodarowaniu i zarządzaniu przestrzenią. Dysponowanie przestrzenią i ochrona jej zasobów to ważny element troski o wspólne dobro. Z kolei tolerancja – to zgoda na wyznaczanie i głoszenie poglądów, z którymi się nie zgadzamy, na wewnętrzne zróżnicowanie zbiorowości, której jesteśmy członkami, ale ograniczana wyjątkowymi sytuacjami. Jak respektując te założenia rozwiązywać w praktyce konflikty zagospodarowania i planowania przestrzennego, jak godzić sprzeczne racje w gospodarowaniu przestrzenią?

2. W naszym społeczeństwie i jego elitach politycznych istnieje jeszcze niewielka świadomość uzyskiwania wspólnych korzyści ale i strat, związanych z realizacją różnych sposobów gospodarowania w przestrzeni i jej użytkowania. jakość przestrzeni jako dobro wspólne – sytuuje się jeszcze ciągle nisko w hierarchii wartości społecznych. Jak zmienić stosunek do ochrony tego dobra, jako elementu interesu publicznego w gospodarowaniu przestrzenią?

3. Podstawowym zadaniem władz publicznych jest ochrona interesu publicznego poprzez stanowienie i wprowadzanie odpowiednich norm prawnych. Właściwe zdefiniowanie treści interesu publicznego w gospodarowaniu przestrzenią jest trudne, skomplikowane a brak uzgodnienia poglądów na ten temat pomiędzy jej użytkownikami są źródłem kryzysu w stanie tek przestrzeni. W jaki sposób uzgodnić poglądy na ten temat, jak w sposób przybliżyć możliwość godzenia ochrony interesu celu publicznego i realizacji gospodarczych celów rozwojowych, konkretnych projektów rozwojowych?

4. Partycypacja społeczna jest metodą moderowania procesami rozwiązywania konfliktów i poszukiwania konstruktywnych kompromisów w sferze planowania i zagospodarowania przestrzennego, w realizacji projektów urbanistycznych i architektonicznych, które winny wzbogacać przestrzeń a nie ją degradować lub zubażać. Jak można zmienić i poprawić jej formy?

5. Respektowanie prawa własności nie powinno być przeszkodą w ochronie interesu publicznego, jaki wiąże się z utrzymaniem lub poprawą ładu przestrzennego, harmonizowaniem rozwiązań przestrzennych, ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego. Najlepszym narzędziem dla wypracowania odpowiednich rozwiązań w tej sferze w skali lokalnej jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W jakim kierunku powinno pójść reformowanie zasad i form jego sporządzania, by było to narzędzie przyjazne, skuteczne i przede wszystkim powszechnie stosowane?

6. Dobra komunikacja społeczna – to głębokie wzajemne zrozumienie, to niezbędny element rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Żeby mogła ona dobrze funkcjonować, potrzebne są wzrost aktywności społecznej, zaufania pomiędzy społecznościami i władzami przez nie wybieranymi ale i ustawowe zagwarantowanie skuteczności stosowania narzędzi tej komunikacji. Jak rozbudować te narzędzia, jakie formy edukacji „pro-przestrzennej” społeczeństw i upowszechnienia wiedzy o stanie i walorach przestrzeni należałoby wprowadzić i rozwinąć? Jakim językiem o tym mówić, pisać. Jak te problemy pokazywać?(opr. Janusz Korzeń /SARP+TUP)

Paneliści
Grzegorz Buczek
Marian Fikus
Marian Kopaliński
Janusz Korzeń
Paweł Starosta
Krzysztof Nawratek

III. Nowe technologie - nadzieje - szanse – zagrożenia

1. Syndrom „nowego” i „starego”. Nowe czy tradycyjne technologie ?
Gdzie współcześnie twórcy upatrują szansę na rozwój architektury uwzględniający jakość życia, ekologię, stosunek do środowiska naturalnego i
zmian klimatycznych?

2. Architektoniczne wizje źródłem inspiracji dla nowych technologii

3. Wpływ nowych technologii na globalizację architektury.

Paneliści:
Marek Budzyński
Romuald Loegler
Marta Dziarnowska
Jan Kubec

Brak komentarzy: