czwartek, 7 sierpnia 2008

Więcej o hałasie przy projektowaniu inwestycji

Podpisana przez prezydenta RP nowelizacja Prawa budowlanego spowoduje zwiększenie ilości informacji o hałasie projektowanej inwestycji już na jej początkowym etapie.

Podpisana wczoraj przez prezydenta RP nowelizacja ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzenia o planowaniu przestrzennym spowoduje zwiększenie ilości informacji o hałasie projektowanej inwestycji już na jej początkowym etapie.

Nowelizacja ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z poźn. zm.) w artykule 65 przy tworzeniu opisu planu realizacyjnego nakłada obowiązek opracowania analizy wpływu inwestycji na środowisko w zakresie wzrostu zanieczyszczenia hałasem oraz zasięgu tego zanieczyszczenia.

Opracowujący plan realizacyjny będzie również zobowiązany do opisania rozwiązań ochrony przed hałasem. To wymaganie pozwoli na lepszą ocenę lokalnego wpływu inwestycji na zmianę klimatu akustycznego na terenie inwestycyjnym oraz na terenach okolicznych. W miastach, gminach i powiatach, które posiadają opracowane programy kształtowania klimatu akustycznego, będzie można szybko zweryfikować, czy zamierzenie inwestycyjne wpłynie na zmianę klimatu akustycznego w stosunku do zakładanego. Pozwoli to w przypadkach koniecznych na wskazanie inwestorowi stosowania działań opracowywanych już na etapie planowania inwestycji, które nie spowodują zmian tegoż klimatu.

Brak komentarzy: