środa, 23 stycznia 2008

Mieszkania - szybciej i taniej?

Zgodnie z wypowiedzią Olgierda Dziekońskiego - wiceministra infrastruktury, odpowiedzialnego za budownictwo - do końca czerwca 2008 r. zostanie przygotowany projekt ustawy o zmianie ustaw dla racjonalizacji procesu inwestycyjnego. Zamierzeniem rządu jest przeprowadzenie, przy pomocy przepisów tej ustawy, całościowej reformy systemu prawnego związanego z procesem inwestycyjnym.

W ramach pracy nad tą ustawą wprowadzone zostaną zmiany w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawie budowlanym, Ustawie o gospodarce nieruchomościami, Prawie ochrony środowiska i wielu innych ustawach.

W efekcie tych prac inwestorzy będą mogli znacznie łatwiej realizować swoje inwestycje i kończyć je w krótszym czasie. Będzie to możliwe dzięki zlikwidowaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla wszystkich rodzajów budynków oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Po wprowadzeniu tych korzystnych zmian inwestor przed rozpoczęciem inwestycji będzie musiał wystąpić do właściwego organu administracji o zgodę urbanistyczną. W wypadku, gdy istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, również to będzie zbędne. Po uzyskaniu tej zgody trzeba będzie złożyć projekt budowlany do organu administracji i poinformować potencjalnych sąsiadów o zamiarze rozpoczęcia inwestycji jeden miesiąc przed planowanym jej rozpoczęciem. Właściwy urząd nie będzie miał jednak prawa do zgłaszania uwag, będzie jedynie odpowiedzialny za przechowywanie projektu. Jeżeli w ciągu miesiąca od momentu poinformowania sąsiadów o planowanej inwestycji i złożenia projektu nie zostaną zgłoszone żadne uwagi, inwestor będzie mógł rozpocząć inwestycję. Po zakończeniu inwestycji inwestor będzie zobowiązany jedynie do poinformowania organu administracji o zakończeniu budowy.

Ułatwienia te pozwolą na znaczne skrócenie czasu realizacji inwestycji, a w związku z tym - na powstanie oszczędności finansowych. Wprawdzie w ostatnich latach okres realizacji inwestycji skracał się, jednak zmiany te wciąż pozostają niewielkie. Według danych GUS, w okresie trzech pierwszych kwartałów 2007 r. budynki wielorodzinne budowane przez deweloperów realizowane były w średnim czasie 23,1 miesiąca, zaś przez spółdzielnie mieszkaniowe - w czasie 26,6 miesiąca. W okresie trzech kwartałów 2007 r. średni czas realizacji budynków był krótszy o 0,4 miesiąca niż w 2006 r., podczas gdy w analogicznym okresie 2006 r. wskaźnik ten wyniósł aż 1,2 miesiąca.

Jednoczesne zniesienie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie obiektu - w ocenie przedstawicieli nadzoru budowlanego - może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo obiektów budowlanych i rodzić zagrożenie dla przebywających w nich ludzi.
Poza tą kompleksową reformą planowane jest opracowanie Ustawy o zorganizowanym budownictwie mieszkaniowym. Zgodnie z ustawą deweloperzy oraz spółdzielnie mieszkaniowe zdobędą uprawnienia do przygotowywania planów urbanistycznych, pozwalających na budowę mieszkań i domów na gruntach, które nie są objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Plan taki zawierałby opis inwestycji, który akceptowałaby gmina. Nie zostałyby zatwierdzone plany inwestycyjne niezgodne ze standardami architektonicznymi i nieprzewidujące np. terenów zielonych, placów zabaw czy terenów przeznaczonych pod usługi publiczne. Wprowadzenie w życie przepisów tej ustawy powinno spowodować przyspieszenie budowania mieszkań i obniżenie ich cen.

Anna WaszczukAnalityk Rynku Xella Polska Sp. z o.o.

Brak komentarzy: