niedziela, 28 grudnia 2014

Czy na ocieplenie domu potrzebne jest pozwolenie?

Izolacja termiczna ma za zadanie zabezpieczać budynek przed nadmierną utratą energii cieplnej. Z czasem zdarza się, że nie pełni już swojej roli jak należy. Wymaga wówczas renowacji lub kapitalnego remontu. Czy potrzebne jest wówczas pozwolenie na przeprowadzenie robót?

Wykonanie remontu lub renowacji ocieplenia na ogół nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Nie dotyczy to jedynie budynków znajdujących się w rejestrze zabytków. Wówczas konieczne jest nie tylko uzyskanie stosownej zgody urzędowej, ale również zezwolenia wydanego przez konserwatora zabytku.

Pozwolenie na budowę jest także wymagane w przypadku, gdy prace budowlane dotyczą ocieplenia ścian budynku o wysokości powyżej 12 m. Większość domów jednorodzinnych jest jednak niższa. Stąd też montowanie izolacji i remonty elewacji budynku wymagają jedynie zgłoszenia.

Zgłoszenie takie powinno zostać złożone w starostwie powiatowym w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych. Powinno zawierać zakres, rodzaj i sposób wykonywania prac remontowych.

W zgłoszeniu muszą też się znaleźć informacje dotyczące daty rozpoczęcia prac. Do dokumentu powinno zostać dołączone oświadczenie o posiadaniu prawa do nieruchomości.

W przypadku budynków graniczących z inną działką niezbędne jest uzyskanie zgody jej właściciela na skorzystanie z niej w celu przeprowadzenia prac budowlanych. Należy też uzgodnić przewidywany sposób, zakres i okres wykonywanych prac. Dla tej umowy nie przewidziano żadnej szczególnej formy. Dla uniknięcia konfliktów można ją zawrzeć na piśmie.

W przypadku braku porozumienia z sąsiadem istnieje możliwość uzyskania stosownej zgody od organu administracji architektoniczno – budowlanej, czyli zazwyczaj starosty. Należy wówczas wystąpić do niego o wydanie decyzji o zezwolenie na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości.

Decyzja pozytywna będzie zawierać warunki korzystania z sąsiedniej posesji. Należy przy tym pamiętać, że wszelkie szkody wyrządzone na tej nieruchomości, jak np. zniszczenie elewacji, ogrodzenia, zasiewów, inwestor jest zobowiązany naprawić. Sposób naprawienia szkody może polegać na przywróceniu stanu poprzedniego nieruchomości lub odszkodowaniu pieniężnym.

Brak komentarzy: